Regulament organizare și funcționare

CONSILIUL LOCAL MALU MARE, JUDEȚUL DOLJ

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului Local al Comunei Malu Mare

Consiliul Local al Comunei Malu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 16 Iulie 2012

Având în vedere referatul prezentat de secretarul comunei Malu Mare .
În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a prevederilor Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, a Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.N.I. şi ale Legii nr.215/2001, republicată , privind administraţia publică locală , cu modificările și completările ulterioare ,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a şi alin.3 lit.a şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată , privind administraţia publică locală , cu modificările și completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE


Art.1.
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Malu Mare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2
. Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului local, primarului comunei, serviciilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi, prin grija secretarului unităţii administrativ – teritoriale.

 

CONTRASEMNEAZĂ

secretar STĂNESCU PAULA

    Anexa 1 - Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al Comunei Malu Mare


ATRIBUŢII

 • Apără interesele Consiliului local al comunei în faţa instanţelor de judecată în cauzele în care acesta este parte în nume propriu derivând din hotărârile consiliului sau a măsurilor dispuse;
 • Solicită împuternicirea ,în acest sens, preşedintelui de şedinţă;
 • Întocmesc acţiuni, cereri, întâmpinări, căi de atac în apărarea intereselor Consiliului local în acţiunile în care este parte, având ca obiect cauzele prezentate la primul aliniat;
 • Colaborează cu secretarul unităţii administrativ – teritoriale la pregătirea şedinţelor Consiliului local în sensul transmiterii materialelor de şedinţă către consilieri precum şi a oricăror alte materiale supuse dezbateri şi informării consiliului local;
 • Întocmesc procesul – verbal al şedinţelor consiliului local, redactează hotărârile de consiliu şi le publică pe site-ul instituţiei;
 • Asigură documentarea şi informarea consilierilor locali cu privire la aspectele juridice ale proiectelor de hotărâri;
 • Acordă sprijin la redactarea proiectelor de hotărâri;
 • Asigură asistenţă de specialitate consilierilor locali cu privire la activitatea acestora în exercitarea mandatului ;
 • Informează periodic Consiliul local cu privire la cauzele aflate pe rolul instanţelor, stadiul şi modul de soluţionare a acestora;
 • În cadrul proceduri de elaborare a proiectelor de acte normative asigură întocmirea minutei şedinţelor publice, înregistrarea şedinţelor când este cazul, arhivarea minutelor precum şi publicarea acestora pe site-ul instituţiei, conform Legii 52/2003;
 • Asigură întocmirea Raportului anual privind transparenţa decizională, conform Legii 52/2003;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul local.

SFERA RELAȚIONALĂ

Intern:
a) Relaţii ierarhice

 • de subordonare faţă de
 • superior faţă de

b) Relaţii funcţionale

Extern:
a) cu autorităţi şi instituţii publice
b) cu persoane juridice
Indicatori de performanţă